Sovereignty - Lost - 2010-01-12 03:37:25 - Live Ticker

2010-01-12

Details Share

Resources 2010-01-12 03:37:25 Sovereignty Lost
System
O5-YNW 2Q-8WA The Kalevala Expanse
Alliance Legion of xXDEATHXx Member 1829
Corporation Angels of xXDEATHXx Member 9
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:27 Nov 08:55 K:27 Nov 08:51 C:27 Nov 09:19 A:27 Nov 09:01 O:27 Nov 08:59 F:27 Nov 08:56 S:27 Nov 09:01 W:27 Nov 09:03