Share

Corporation

INSePaRaBLeS
Legion of xXDEATHXx
Name INSePaRaBLeS
Ticker DOST
Alliance Legion of xXDEATHXx
Ceo Warrior Turk
Members 55
URL -
Tax Rate 10%
corporationID 98066059

Members [55]

Members

Description

PVP & Industry Corp.

< ---------------------------------------- >

Diplomat : Lwer (TR-ENG) Aksakal (TR-ENG)
Director : Lwer (TR-ENG) tween45 (TR)


-----------------------------------------------
Corp' a Ba?vururken A?a??da Yazanlar? Okuyup Anlay?n, Size Uyuyorsa ! Ba?vurun.

Stres Atmak ?çin Oyun Oynuyoruz.
Söylenilenleri Kula??yla Dinleyip Ak?l Süzgeçinden Geçiren,
Dü?ünerek Konu?up & Hareket Edebilen ?nsanlara Yerimiz Var,

Götüyle Dü?ünüp konu?maya çal??an, Benim Etiketim Astronot, ben buyum Ben Ben Ben, Ruh ve Ak?l hastalar? ba?ka kap?ya..

Kendi Gölgesinden korkan, Benmerkezci, Piskoojik sorunlar? di?er insanlar? rahats?z edicek durumda bulunan, Dengesiz ki?ilere yer yoktur,
Unutmadan Etiketle Adam olunmaz, Sayg?n olunmaz,
( Babas?n? aya??na ça??r?p Vali oldum diyen o?ul.. Hikayesi gibi )
Sayg? zamanla kazan?l?r, Zamanla +/- kendisini Defalarca Teyit ederek, +lar?n?z?n Kefesi A??r bast?kça, ?nsanl?k De?erinizi Art?r?rs?n?z, Sonras?nda Adam yerine konulup, Sayg?&Sevgi görürsünüz, Zaman içersinde Ak?l & Ruh & Kalp ws. Dengesini yitirmi?, Bo? Etiketle kendini Adam sananlar ba?ka kap?ya.. Etiketinin adam? ol ba??m?z?n üstünde yerin var.(Ya??n?n Adam? olamam??lar buna dahildir, Olgunla?mam?? bir beyin 40 olsa ne olur 50-60 olsa ne olur, Ak?l Ya?ta de?il Ba?tad?r)

Son bir hat?rlatma, "Biz" Kelam?n?n manas?n? benimsemi?, payla??mc?, anlay??l?, uyum sa?layabilen, di?er insanlar?n Dini ve Siyasi Görü?lerine Sayg?l?, ?nsanlara Kap?m?z aç?kt?r.

Beyni Bo?alt?lm??(Y?kanm??), Sapk?n ?deolojiler ile dolu Fanatiklere yer yoktur.

Olay?m?z budur.
https://www.youtube.com/watch?v=CZWHbfr9iBs
Bu Parça Demek istediklerimi özetliyor,

Burda Kendi olumlu olarak bulabilene ne mutlu, bu parçada zoruna giden bir?eyler bulan varsa, Ba?ka Corpa ba?vursun.

FEZA Seviyeli Türk Muhabbet Kanal?.

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2019-02-15 08:41:02
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:15 Feb 18:56 K:15 Feb 18:57 C:15 Feb 18:00 A:15 Feb 19:46 O:04 Jun 11:15 F:15 Feb 19:44 S:15 Feb 11:47 W:15 Feb 19:33