Switch: Region: The Kalevala Expanse

Goto:

Sovereignty Changes in November 2017 [0]

No sovereignty changes occured in November 2017
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:21 Nov 22:38 K:21 Nov 22:18 C:21 Nov 22:02 A:21 Nov 23:10 O:21 Nov 22:32 F:21 Nov 22:32 S:21 Nov 22:32 W:21 Nov 22:56