Share

Corporation

Bane Heavy Industries
Name Bane Heavy Industries
Ticker B-H-I
Alliance -
Ceo Waxis
Members 13
URL -
Tax Rate 0.1%
corporationID 1159311574

Members [13]

Members

Description

O nas:
Bane Heavy Industries to polska korporacja w sk?ad której wchodz? ludzie w ró?nym wieku oraz ró?nym sta?em gry. Aktualnie korporacja zajmuje si? wieloma aspektami gry(produkcja, wh, etc), dzi?ki czemu wi?kszo?? pilotów z do?wiadczeniem oraz tych mniej do?wiadczonych znajdzie swoje miejsce. Nie kontrolujemy kto ile gra, gdy? wychodzimy z za?o?enia ze Eve jest dla nas a nie na odwrót. Korporacja jest czescia Imperium.

Polityka korporacji:
Korporacja znajduje si? w aliansie The Bastion który posiada w?asne systemy w regionie Delve. Zakres dzia?ania The Bastion to nie tylko PVP ale tak?e wiele aspektów zwi?zanych z przemys?em jak:
-floty górnicze
-produkcja okr?tów i modu?ów
-badania

Struktura i funkcjonowanie Korporacji:
- CEO oraz dyrekcja zarzadzaja biezacym funkcjonowaniem korporacji
- Wazniejsze decyzje w BHI podejmowane s? w sposób demokratyczny przy czynnym udziale wszystkich cz?onków korporacji

Podstawowe zasady:
- gramy dla przyjemno?ci. Eve jest dla nas ?rodkiem do dobrej zabawy a nie jej celem. Nikogo nie zmuszamy do gry. Grasz kiedy masz czas i zajmujesz si? czym chcesz. Co za tym idzie CTA obowi?zuje tylko gdy jeste? online;
- szanujemy i traktujemy jednakowo ka?dego cz?onka BHI;
- innych graczy traktujemy w sposób w jaki chcieliby?my aby oni traktowali nas, pami?taj ?e swoim zachowaniem wp?ywasz na reputacj? naszej Korporacji;
- je?eli zamierzasz obra?a? cz?onków Korporacji lub innych graczy podwórkow? ?acin?, pisa? obra?liwe pm'y po przegranym pvp etc to nie ma dla Ciebie u nas miejsca;

Komunikacja w Korporacji:
Podstawowa komunikacja w Korpie odbywa si? na TS3.

PVP/PVE:
PVP i PVE s? elementem gry nie ingerujemy w nie dopóki nie odbija si? to na reputacji Korporacji.

Przyj?cie do Korporacji:
- Z zasady rekrutujemy jedynie osoby pe?noletnie.
- Nie przyjmujemy kont alfa lub z mniejszym sta?em gry ni? miesi?c.

Co oferujemy:
- dost?p do systemów w 0.0 i wszystkiego co one oferuj? (systemy do kopania lub racenia)
- dost?p do stacji w w/w systemach
- pvp w do?wiadczonymi FC (mamy sojuszowy program refundacji statków straconych w OPach)
- szkolenia dla mniej do?wiadczonych pilotów
- mo?liwo?? stawiania w?asnych POSów i PI w naszych systemach
- produkcj? wszystkiego a? po najwi?ksze okr?ty EVE
- transport za pomoc? JF do 0.0

Idealny rekrut – czego oczekujemy:
- zainstalowany i skonfigurowany Team Speak 3 + sprawny mikrofon;
- uczestnictwa w ?yciu korporacji


Po wi?cej informacji zapraszamy do rozmowy z Gormard Zapraszamy równie? na kana? B-H-I Public gdzie osoby z poza korporacji mog? porozmawia? z naszymi cz?onkami(jest to równie? kana? dla znajomych korporacji).

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2021-02-24 21:30:01
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:25 Feb 04:46 K:25 Feb 04:46 C:25 Feb 04:00 A:25 Feb 05:39 O:04 Jun 11:15 F:25 Feb 05:33 S:24 Feb 11:49 W:25 Feb 05:15