Share

Corporation

INSePaRaBLeS
Legion of xXDEATHXx
Name INSePaRaBLeS
Ticker DOST
Alliance Legion of xXDEATHXx
Ceo Warrior Turk
Members 12
URL -
Tax Rate 1%
corporationID 98066059

Members [12]

Members

Description

Muhafazakâr Türk Corp' u,


Warrior Turk


Aynas? I?tir Ki?inin Lafa Bak?lmaz

Atasözünün Anlam?


Bir insan hakk?nda herhangi bir yarg?da bulunmak için söyledi?i sözlere de?il yapt??? i?lere bakmak gerekir manas?nda kullan?lan. Ziya Pa?a n?n sözü.
Ki?inin, bo? lâflarla kendini methetmesi hiçbir ?ey ifade etmez; onun ?ahsiyetinin de?eri yapt?klar?nda, ve (varsa e?er) yap?tlar?ndad?r.

Geni? aç?klamas?

Ne Kadar u?ra??rsak u?ra?al?m vazgeçmicek kibirlenmekten insano?lu Zira Bu Ki?ili?inde var böbürlenerek anlat?ld? kendi?ne dair ne varsa gelmi? geçmi? Birde öyleleri vard?rki hep ben ben diye ba?larlar söze konu?malar?ndan ben hiç eksik olmaz ama önemli bu de?ilki önemli olan yapt?klar?nda yapt???n?n hakk?n? vermekle mümkün
Elime ald???mda birt?eyi hakk?n? vermeliyim bilirizki Laf ?le Peynir Gemisi Yürümez yani asl?nda Bir insan?n gerçek kimli?ini yüzünü görmek ve ö?renmek için, o ki?inin konu?tuklar?na de?il, yapt??? i?lere bakmak gerekir. Hayal ve haf?zas? çok geni? ufuklarda olabilir, imkâns?z ?eyleri bile hayal edebilir. Bu bak?mdan dü?ünmek ile, gerçekle?tirmek aras?nda çok uzun mesafeler bulunmaktad?r.Bize onun ki?ili?ini yapt?klar? verecektir

Ayinesi ??tir Ki?inin Lafa Bak?lmaz Atasözünde oldu?u gibi, ki?inin aynas? ve yans?tt??? gerçek, yapt??? i?lerdir, söyledi?i sözler de?ildir.Dü?ünmek yetmek hatta bazen söze ne gerek sade yaparak göstermek gerek Ozaman sanbitlenir i?te o zaman inan?lmay? hakedersin Mevlana hazretlerinin bir sözünde yer verdi?i gibi Ya oldu?un gibi görün yada göründü?ün gibi ol bizde ?öyle söylemeliyiz ya söyledi?ini yap yada yapt???n? söyle…

Sovereignty systems [0]

The corporation doesn't hold any systems.
Last Update: 2020-08-09 20:12:25
Valid XHTML Valid SVG PHP MySQL NGINX Webserver Pheal API Libary Firefox EVE Onlline Free SSL Secured By StartCom Twitter @wollari Facebook
API J:09 Aug 23:03 K:09 Aug 23:56 C:10 Aug 00:00 A:10 Aug 00:00 O:04 Jun 11:15 F:10 Aug 00:00 S:09 Aug 20:09 W:09 Aug 23:57