Switch: Region: Paragon Soul

Goto:

Sovereignty Changes in November 2023 [0]

No sovereignty changes occured in November 2023
PHP MySQL NGINX Webserver Firefox EVE Onlline Twitter @wollari Facebook
API J:30 Nov 11:01 K:30 Nov 10:45 C:30 Nov 10:00 A:30 Nov 11:32 O:04 Jun 11:15 F:30 Nov 11:17 S:30 Nov 11:12 W:30 Nov 11:35